Google
   BAZYLIKATV 1st
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
          polecamy:
 
  Regulamin
  Konspekty
  Komentarze
  Warsztaty
 
 
 
 
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Liturgia Godzin
  Katechizm
  Lednica
  Słowo na każdy dzień
  Piesza pielgrzymka
  Kanonizacja
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos
 
  Watykan
  Fundacja DzNT
  Dzieło Biblijne
  Ruch Światło-Życie


Regulamin 


Regulamin - Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Dialogi Jezusa w Ewangelii Janowej”

dla klas szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014

 
1. Organizator konkursu

1.1 Konkurs jest organizowany przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Diecezji Pelplińskiej oraz Parafię Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach.

1.2 Patronat honorowy nad konkursem objął ks. bp dr Ryszard Kasyna, Biskup Diecezji Pelplińskiej, ks. prof. Henryk Witczyk, Przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce, Marek Biernacki, Poseł na Sejm RP, Halina Uchman, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Gdańsku, oraz dr Arseniusz Finster, Burmistrz miasta Chojnice.

1.3 Patronat naukowy nad konkursem objął Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

1.4 Patronat medialny nad konkursem objęło Radio „Głos”, dwutygodnik „Pielgrzym” oraz miesięcznik „Katecheta”.

 
2. Założenia konkursu
 

2.1 Tematem konkursu są dialogi Jezusa w Ewangelii Janowej.

 
2.2 Cele konkursu:
• poznawanie Ewangelii wg św. Jana

• rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci

• inspirowanie do pracy twórczej

• wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych

 
2.3 Technika wykonania prac
• prace malarskie i rysunkowe w formacie A3
 
2.4 Adresaci

• uczniowie szkół podstawowych (również specjalnych lub z klasami integracyjnymi) znajdujących się na terenie Diecezji Pelplińskiej

• przewidziane są dwie kategorie: klasy I-III i klasy IV-VI
 
2.5 Kryteria oceny

• trafność doboru tematu pracy,

• oryginalność i pomysłowość,

• estetyka wykonania pracy,

• walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

 
3. Przebieg konkursu
 

3.1 Etap szkolny

a) Konkurs rozpoczyna się 1 września 2013 r.

b) Do 31 października 2013 r. należy przesłać zgłoszenie szkoły do konkursu do ks. prał. Józefa Picka na adres mailowy: jozef.pick@op.pl (formularz zgłoszeniowy na końcu regulaminu).

c) Finał etapu szkolnego konkursu przewiduje się nie później niż w lutym 2014 r. Termin ustala sam nauczyciel. Etap szkolny służy wyłonieniu najlepszych prac (po trzy w danej kategorii wiekowej), które zostaną przesłane na etap finalny (diecezjalny) konkursu.

 

3.2 Etap diecezjalny (finał)

a) Etap diecezjalny rozpoczyna się 1 marca 2014 r.
b) Termin nadsyłania prac (po trzy w każdej kategorii wiekowej z danej szkoły): do 15 kwietnia 2014 r.

c) Prace powinny zawierać czytelną informację naklejoną na niewidocznej stronie pracy z następującymi danymi:

• imię i nazwisko autora
• wiek i klasa
• nauczyciel prowadzący
• nazwa i adres szkoły
• adres mailowy nauczyciela prowadzącego

d)   Prace należy dostarczyć (pocztą lub osobiście) na adres:

ks. prał. Józef Pick
ul. bp. Dominika 8
83-200 Starogard Gd.
e) Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.

e)   Prace oceniane będą w następujących kategoriach:

• uczniowie klas I-III szkół podstawowych
• uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

f) O wynikach laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową dnia 5 maja 2014 r.

 
4. Uroczyste zakończenie konkursu

a) Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie w parafii Ścięcia Jana Chrzciciela w Chojnicach 24 maja 2014 r.

b) Wręczenie nagród autorom nagrodzonych prac (laureaci) nastąpi 24 maja 2014 r. w Bazylice Ścięcia Jana Chrzciciela w Chojnicach o godz. 14.30 podczas finału V Konkursu Biblijnego Dzieła Biblijnego Diecezji Pelplińskiej.

c) Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

 
6. Informacji o plastycznym konkursie biblijnym udziela:
ks.prał. Józef Pick
tel. 58 562 22 07

Strona internetowa konkursu biblijnego:

(zakładka z lewej strony: „Dzieło Biblijne – konkurs”)

 
 
 
 
 

Załącznik 1

Karta zgłoszenia szkoły na konkurs plastyczny „Dialogi Jezusa w Ewangelii Janowej” w roku szkolnym 2013/2014

 
Pełna nazwa szkoły1
 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły

 
Adres szkoły
 
Telefon szkoły
 
E-mail szkoły
 

Parafia, na terenie której leży szkoła

 

Imię i nazwisko katechety przygotowującego uczniów do konkursu

 

Przewidywana liczba uczniów biorących udział w konkursie (podać kategorię wiekową)

 
 
E-mail katechety
 
Telefon kontaktowy do katechety
 
 

1 Jeżeli podmiotem przygotowującym uczniów do konkursu jest parafia (wspólnota działająca w parafii), podać nazwę parafii, adres

 
 


Pliki do pobrania:
 Regulamin konkursu plastycznegowykonanie