Google
   BAZYLIKATV 1st
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
          polecamy:
 
  Regulamin
  Konspekty
  Komentarze
  Warsztaty
 
 
 
 
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Liturgia Godzin
  Katechizm
  Lednica
  Słowo na każdy dzień
  Piesza pielgrzymka
  Kanonizacja
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos
 
  Watykan
  Fundacja DzNT
  Dzieło Biblijne
  Ruch Światło-Życie


Regulamin 


Regulamin - Gimnazjum

V konkurs biblijny Dzieła Biblijnego Diecezji Pelplińskiej

dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014

Dialogi Jezusa w Ewangelii Janowej
 
Regulamin
 
 

I. Założenia ogólne

 
1. Organizator konkursu
 

1.1 Konkurs jest organizowany przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Diecezji Pelplińskiej oraz Parafię Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach.

1.2 Patronat honorowy nad konkursem objął ks. bp dr Ryszard Kasyna, Biskup Diecezji Pelplińskiej, ks. prof. Henryk Witczyk, Przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce, Marek Biernacki, Poseł na Sejm RP, Halina Uchman, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Gdańsku, oraz dr Arseniusz Finster, Burmistrz miasta Chojnice.

1.3 Patronat naukowy nad konkursem objął Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

1.4 Patronat medialny nad konkursem objęło Radio „Głos”, dwutygodnik „Pielgrzym” oraz miesięcznik „Katecheta”.

 
2. Cele konkursu biblijnego
 

2.1 Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów w zakresie Pisma Świętego z uwzględnieniem Ewangelii wg św. Jana.

2.2 Wprowadzanie uczniów w samodzielną lekturę Pisma Świętego oraz rozwijanie umiejętności interpretowania tekstów biblijnych.

2.3 Rozwijanie zdolności stosowania w praktyce działań zmierzających do budowania przez uczniów właściwych relacji międzyludzkich w rodzinie, szkole, różnych grupach rówieśniczych.

2.4 Stymulowanie potrzeby dalszego kształcenia się i samodoskonalenia się uczniów.

2.5 Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół.

2.6 Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.

 
3. Zakres i tematyka konkursu
 

3.1 Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych zainteresowanych szczególnie Pismem Świętym i wykazujących się wiedzą i umiejętnościami wynikającymi z Programu nauczania religii (Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa 2001).

3.2 Konkurs jest organizowany dla szkół znajdujących się na terenie Diecezji Pelplińskiej, która terytorialnie leży w obrębie województwa pomorskiego (powiaty bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski) i kujawsko-pomorskiego (powiaty: bydgoski, sępoleński, świecki, tucholski).

3.3 Tematykę konkursu stanowią dialogi, które prowadzi Jezus z różnymi osobami w Ewangelii wg św. Jana. Wymagane od uczniów umiejętności i wiedza w zakresie tekstów biblijnych będących przedmiotem konkursu obejmują i rozszerzają Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (Konferencja Episkopatu Polski, Warszawa 2010), stosownie do poszczególnych etapów edukacji szkolnej. Tekstem źródłowym wykorzystywanym w konkursie jest Biblia Tysiąclecia (jej tekst jest dostępny również w Biblii Jerozolimskiej). Szczegółowe omówienie przedmiotu konkursu w rozdziale III niniejszego regulaminu.

 

II. Organizacja i przebieg konkursu

 
1. Organizacja konkursu
 

1.1 Konkurs od etapu szkolnego do jego zakończenia na terenie całej Diecezji Pelplińskiej przygotowuje i przeprowadza Diecezjalna Komisja Konkursowa (dalej jako DKK) w następującym składzie:

• ks. prał. Józef Pick, moderator Dzieła Biblijnego w Diecezji Pelplińskiej (przewodniczący),

• ks. kan. Jacek Dawidowski, proboszcz parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach,

• ks. dr hab. Wojciech Pikor, prof. KUL, koordynator konkursu z ramienia Wydziału Teologii KUL,

• ks. prał. Antoni Bączkowski, rektor WSD w Pelplinie,

• mgr lic. Ewa Dyjach, nauczyciel religii w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Grucznie,

• ks. mgr Andrzej Szcześniewski, koordynator konkursu z ramienia parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach.

 
1.2 Konkurs jest dwustopniowy:
 
Etap
Termin
Miejsce

etap szkolny

18.02.2014

szkoła uczestnika

etap diecezjalny

24.05.2014
Parafia Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela
plac Kościelny 5; 89-600 Chojnice
 

1.3 Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach są przeprowadzane w formie pisemnej. Uczestnicy rozwiązują test zwierający zadania otwarte i zamknięte o różnym stopniu trudności. W ramach eliminacji diecezjalnych przewiduje się również część ustną.

1.4 Zadania wraz z ich punktacją na etap szkolny i diecezjalny przygotowuje DKK pod kierunkiem ks. dr. hab. Wojciecha Pikora, prof. KUL, koordynatora konkursu z ramienia Wydziału Teologii KUL.

1.5 Konkurs odbywa się w wydzielonych salach z uwzględnieniem zasady samodzielności. Część pisemną eliminacji przeprowadza się anonimowo, a prace są kodowane.

1.6 We wszystkich etapach konkursu w sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy oraz członkowie komisji konkursowej. W składzie komisji nie może zasiadać nauczyciel, który jest rodzicem uczestnika danego etapu konkursu.

1.7 Niestawienie się ucznia o godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację z udziału w konkursie.

1.8 Każdy uczestnik jest zobowiązany mieć ze sobą ważną legitymację szkolną.

1.9 Z etapu szkolnego konkursu awansują uczniowie z danej szkoły, którzy uzyskali największą liczbę punktów, jednak nie mniej niż 70% punktów możliwych do zdobycia. Liczba uczniów kwalifikujących się z danej szkoły jest uwarunkowana wielkością szkoły zgodnie z poniższym schematem:

• w szkole podstawowej (liczone tylko klasy IV-VI), gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej do 300 uczniów: 3 uczniów;

• w szkole podstawowej (liczone tylko klasy IV-VI), gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej od 301 do 500 uczniów: 4 uczniów;

• w szkole podstawowej (liczone tylko klasy IV-VI), gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej powyżej 501 uczniów: 5 uczniów.

1.10 W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez uczniów na etapie eliminacji szkolnych Szkolna Komisja Konkursowa (dalej jako SKK) organizuje dodatkowe eliminacje (etap ustny) w celu wyłonienia uczniów awansujących do etapu diecezjalnego w liczbie odpowiadającej schematowi podanemu wyżej w punkcie 1.9.

1.11 Na etapie diecezjalnym po części pisemnej przewiduje się część ustną, w której bierze udział pięciu najlepszych uczniów z części pisemnej.

1.12 Sprawy nieregulaminowe w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący właściwej komisji konkursowej.

 

2. Etap szkolny konkursu

 

2.1 Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest przesłanie pocztą elektroniczną „Karty zgłoszenia szkoły” (załącznik nr 1) do ks. Andrzeja Szcześniewskiego (e-mail: dzielobiblijne@gmail.com). Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 października 2013 r. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem wysłanym do 15 listopada 2013 r. przez DKK do katechety przygotowującego uczniów w danej szkole.

2.2 Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.

2.3 Eliminacje szkolne odbędą się 18 lutego 2014 r. Godzinę eliminacji ustala komisja konkursowa danej szkoły.

2.4 Eliminacje szkolne są zorganizowane przez Szkolną Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora szkoły. Zasady przebiegu eliminacji szkolnych:

a) Uczniowie rozwiązują test składający się z zadań zamkniętych i otwartych o różnym stopniu trudności. Test z kluczem odpowiedzi zostanie przesłany przez DKK 14 lutego 2014 r. na adres mailowy katechety danej szkoły przygotowującego uczniów do konkursu.

b) Wszyscy uczestnicy eliminacji szkolnych rozwiązują test w ciągu 60 minut.

c) Z odbytych eliminacji szkolnych SKK sporządza protokół potwierdzony przez dyrektora szkoły.

 d) SKK ma możliwość zorganizowania dodatkowych eliminacji (etap ustny) w wypadku wyrównanego poziomu umiejętności uczniów (por. punkt 1.10). SKK określa wymagania etapu ustnego, nie wykraczając poza wymagania stawiane uczestnikom konkursu. Wynik rozmowy z uczniem jest oceniany w skali stopni szkolnych (1-6).

2.5 Do stopnia diecezjalnego konkursu SKK typuje uczniów spośród uczestników stopnia szkolnego, zgodnie z punktem 1.9 w rozdziale II niniejszego regulaminu. Przewodniczący SKK przesyła  protokół w wersji elektronicznej najpóźniej do 21 lutego 2014 r. na adres elektroniczny: dzielobiblijne@gmail.com.

2.6 DKK do 28 lutego 2014 r., na podstawie danych przekazanych ze szkół, dokonuje kwalifikacji i powiadamia za pomocą poczty elektronicznej opiekunów uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego.

 

3. Etap diecezjalny konkursu

 

3.1 Eliminacje konkursowe stopnia diecezjalnego przeprowadza DKK.

3.2 Etap diecezjalny odbędzie się 24 maja 2014 roku o godz. 9.30 w parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach.

3.3 Eliminacje diecezjalne są dwustopniowe i obejmują: część pisemną w formie testu oraz część ustną. Na części pisemnej obowiązuje kodowanie prac uczniów i rozkodowanie ich po sprawdzeniu zadań testowych.

• Pięciu najlepszych uczniów z etapu pisemnego przechodzi do etapu ustnego konkursu.

• Uczestnik etapu ustnego rozwija jeden z podanych niżej pięciu tematów w oparciu o wybrane teksty biblijne wchodzące w zakres konkursu na etapie diecezjalnym. Temat jest losowany przez ucznia przed częścią ustną konkursu. Spis tematów:

(1) Cechy ucznia Jezusa na przykładzie osoby Piotra

(2) Sens „godziny” Jezusa w świetle Jego dialogów

(3) Miłość jako przedmiot dialogów Jezusa

(4) Niewiara Żydów dyskutujących z Jezusem – jej przyczyny i przejawy

(5) Postawa Jezusa wobec kobiet w świetle Jego dialogów

• Uczeń w czasie wypowiedzi nie może korzystać z materiałów ilustracyjnych. Czas wypowiedzi: do 5 minut.

• Ocenie podlegać będzie: stopień rozwinięcia danego tematu i poprawność rzeczowa wypowiedzi (maksymalnie 4 punkty), kompozycja wypowiedzi (maksymalnie 3 punkty), bogactwo języka oraz poprawność językowa (maksymalnie 3 punkty). DKK ma prawo do zadawania pytań z zakresu tematyki wylosowanej przez ucznia.

3.4 Trzech najlepszych laureatów otrzyma nagrody rzeczowe (książki o tematyce biblijnej i albumy). Wręczenie nagród przewidywane jest ok. 14.30 podczas uroczystego zakończenia konkursu biblijnego dla wszystkich poziomów edukacji szkolnej w Bazylice Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach.

3.5 Szczegółowy przebieg finału diecezjalnego konkursu biblijnego zostanie przekazany katechetom w połowie kwietnia 2014 roku drogą elektroniczną.

3.6 Dokumentacja etapu diecezjalnego składana jest u moderatora Dzieła Biblijnego Diecezji Pelplińskiej.

 

III. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności

 

1. Materiały służące przygotowaniu do konkursu          

 

• Tekst z Ewangelii wg św. Jana stanowiące przedmiot konkursu zostają wskazane w dalszej części regulaminu. Komentarze do dialogów Jezusa w Ewangelii Janowej oraz scenariusze spotkań i katechez biblijnych przeznaczonych do pracy z uczniami będą umieszczane sukcesywnie na stronie internetowej www.prorok.win.pl.

    
2. Etap szkolny
 
2.1 Zakres materiału

a) Teksty z Ewangelii wg św. Jana:

• J 1,35-42 Dialog z pierwszymi uczniami

• J 1,43-51 Dialog z Natanaelem

• J 2,1-12 Dialog z Maryją w Kanie Galilejskiej

• J 3,1-21 Dialog z Nikodemem

• J 4,1-21 Dialog z Samarytanką

• J 4,27-42 Dialog z uczniami po odejściu Samarytanki

• J 5,1-18 Dialog z chromym znad sadzawki Betesda

• J 6,1-15 Dialog z uczniami podczas rozmnożenia chleba

• J 8,1-11 Dialog z kobietą oskarżoną o cudzołóstwo

• J 9,1-41 Dialog z niewidomym

• J 13,1-20 Dialog podczas obmycia nóg uczniom

• J 18,1-11 Dialog podczas pojmania

• J 20,11-18 Dialog z Marią Magdaleną u pustego grobu

• J 20,19-29 Dialog z Tomaszem

 

b) komentarze do powyższych dialogów Jezusa z Ewangelii Janowej umieszczone na stronie internetowej www.prorok.win.pl. Uczniowie gimnazjum winni zapoznać się z trzema pierwszymi punktami komentarza: (1) miejsce, (2) czas, (3) osoby.

 
2.2 Umiejętności

• uczeń interpretuje teksty Ewangelii wg św. Jana na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym,

• uczeń odtwarza wydarzenia opisane w Ewangelii wg św. Jana, porządkuje je w kolejności chronologicznej,

• uczeń charakteryzuje główne postaci występujące w dialogach, określa ich relacje do Jezusa,

• uczeń odpowiada pełnym zdaniem na pytania problemowe dotyczące tożsamości Jezusa i Jego rozmówców,

• uczeń umie usytuować w czasie i miejscu dialogi Jezusa z Ewangelii Janowej,

• uczeń odpowiada na proste pytania związane z tekstem.

 
3. Etap diecezjalny
 
3.1 Zakres materiału
 

a) Teksty biblijne z etapu szkolnego rozszerzone o następujące teksty z Ewangelii wg św. Jana:

• J 6,60-71 Dialog z Piotrem na zakończenie mowy eucharystycznej

• J 10,22-39 Dialog z Żydami, którzy chcą Go ukamienować

• J 11,1-44 Dialog z siostrami Łazarza

• J 12,1-11 Dialog z Judaszem po namaszczeniu przez Marię stóp Jezusa

• J 12,20-36 Dialog z Żydami, Grekami i uczniami odnośnie „godziny” Jezusa

• J 21,1-14 Dialog z uczniami nad Jeziorem Genezaret

• J 21,15-23 Dialog z Piotrem o miłości

 

b) komentarze do powyższych dialogów Jezusa z Ewangelii Janowej oraz do tekstów z etapu szkolnego umieszczone na stronie internetowej www.prorok.win.pl. Uczniowie gimnazjum winni zapoznać się z trzema pierwszymi punktami komentarza: (1) miejsce, (2) czas, (3) osoby.

 
3.2 Umiejętności

Ocenie będą podlegać umiejętności wymagane na etapie szkolnym rozszerzone o następujące elementy:

• uczeń analizuje, porównuje, syntetyzuje informacje zawarte w tekście Ewangelii Jana,

• uczeń zauważa różnice między analizowanymi tekstami biblijnym a dziełami sztuki plastycznej nawiązującymi do nich.

 
3.2 Umiejętności
IV. Informacje o konkursie
 

Strona internetowa konkursu biblijnego:

(zakładka z lewej strony: „Dzieło Biblijne – konkurs”)

 

Materiały do pracy z uczniami (komentarze do dialogów Jezusa, scenariusze spotkań):

(zakładka z lewej strony: „Konkurs biblijny”)

 

Informacji o konkursie biblijnym udziela:

ks. Andrzej Szcześniewski

kom. 792 444 389

 

Zał. 1

Karta zgłoszenia szkoły na konkurs biblijny „Dialogi Jezusa w Ewangelii Janowej”

w roku szkolnym 2013/2014

 
Poziom edukacji: gimnazjum
 
Pełna nazwa szkoły1
 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły

 
Adres szkoły
 
Telefon szkoły
 
E-mail szkoły
 

Parafia, na terenie której leży szkoła

 

Liczba uczniów (ogółem) przygotowujących się do konkursu biblijnego

 

Imię i nazwisko katechety przygotowującego uczniów do konkursu

 
E-mail katechety
 
Telefon kontaktowy do katechety
 
 

1 Jeżeli podmiotem przygotowującym uczniów do konkursu jest parafia (wspólnota działająca w parafii), podać nazwę parafii, adres

 
 
 
 
 


Pliki do pobrania:
 Regulamin - gimnazjumwykonanie