Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu- Zarządzanie Projektem inwestycji Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 75900-2010 z dnia 2010-03-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela realizuje projekt w partnerstwie z Powiatem Chojnickim i ogłasza przetarg nieograniczony na cały zakres zadania na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Powiat Chojnicki...
Termin składania ofert: 2010-03-25

Chojnice: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu- Zarządzanie Projektem inwestycji Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach.
Numer ogłoszenia: 133548 - 2010; data zamieszczenia: 17.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 75900 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Parafia Rzymskokatolicka p.w. ścięcia Św. Jana Chrzciciela, Plac Kościelny 5, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 0600891872,0604733462, faks 0-52 3972767.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Parafia Rzymskokatolicka.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu- Zarządzanie Projektem inwestycji Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Zarządzanie Projektem oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego projektu Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach jest odpowiedzialna i współfinansuje koszt wykonania następujących robót: Roboty budowlane w Pojezuickim Kościele ZNMP: - Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą części konstrukcji drewnianej - Wymiana obróbek blacharskich na miedziane - zlikwidowanie zawilgocenia ścian - wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej na drewnianą - restauracja części stolarki okiennej i drzwiowej - restauracja witraży - przełożenie płyt z piaskowca gotlandzkiego ( posadzka ) na parterze - restauracja schodów bocznych - naprawa elewacji wraz z malowaniem i złoceniami - dostosowanie wejść i wjazdu dla osób niepełnosprawnych - wykonanie daszku nad wejściem Adaptacja podziemi na salę spotkań kulturalnych - wymiana posadzki z płytek lastrykowych na kamienne wraz z izolacją przeciwwilgociową - wymiana tynków na tzw. postarzałe - budowę sanitariatów - budowa kominka Adaptacja poddasza na galerię sztuki - ułożenie podłóg drewnianych - ocieplenie stropodachu z podbitka drewnianą Wykonanie robót instalacyjnych: - instalację elektryczną - instalację wodno-kanalizacyjną - instalację grzewczą - instalację wentylacji mechanicznej - instalację alarmową - instalację sygnalizacji pożarowej - monitoring - podświetlenie - nagłośnienie - systemu sygnalizacji pożarowej Roboty konserwatorskie wewnątrz Kościoła ZNMP: - Konserwacja wraz z częściową rekonstrukcją pięciu ołtarzy późnobarokowych z XVIII wieku oraz ambony rokokowej - Renowacja i rekonstrukcja dekoracji malarskich - Renowacja i rekonstrukcja malatur ścian i elementów architektonicznych -Odrestaurowanie części istniejącej stolarki okiennej -Renowacja przejścia bramnego wyposażenie sali spotkań kulturalnych oraz pomieszczenia galerii sztuki: Powiat Chojnicki jest odpowiedzialny i współfinansuje koszt wykonania następujących robót: - roboty budowlane w dawnym budynku Kolegium Jezuickiego a przebudowa poddasza nieużytkowego nad aulą Zespołu Szkół na galerię sztuki: - roboty rozbiórkowe - roboty renowacyjne ściany wewnętrznej - podbitka z desek z ociepleniem - podłoga z desek - schody drewniane - wewnętrzne instalacje elektryczne b termomodernizacja oraz remont elewacji i kolorystyka - izolacja pionowa zgodnie z projektem pn. Remont pomieszczeń Zespołu Szkół w Chojnicach, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie z projektem p.n. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół, - renowacja tynków, cokołu, muru kamiennego oraz głowic pilastrów , zgodnie, - roboty malarskie, c przebudowa klatki schodowej w kościele ZNMP. Obiekty są wpisane do rejestru zabytków Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 588 202 ,99 PLN (wraz z planowanym kosztem Inżyniera Kontraktu) Koszt robót budowlanych realizowanych przez Powiat Chojnicki wynosi 545 647,53 PLN z pod. VAT Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i sprawowanie nadzoru inwestorskiego należy realizować kompleksowo, w sposób ciągły, gwarantujący nieprzerwany nadzór nad realizacją projektu zgodnie z przepisami polskiego prawa , a zarządzanie projektem wg standardów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 (Oś Priorytetowa 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe Działania 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym) oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 rok, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC, wymaganiami Instytucji Pośredniczącej , Zamawiającego oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego, pod warunkiem ,że działania nie będą sprzeczne z przepisami prawa , w tym m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych , ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo budowlane , a także odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego. Obowiązki Inżyniera Kontraktu - w ramach organizacji i koordynacji procesu inwestycyjnego Wszystkie dokumenty powinny zawierać na okładce oznakowanie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W zakresie przejęcie i sprawdzenie dokumentacji - Przeprowadzić w ciągu 28 dni analizę dokumentacji projektowej, dokumentacji przetargowej oraz pozostałych dokumentów i dokumentacji związanych z procesem inwestycyjnym, pod względem wymagań stawianych przez Komisję Europejską, Instytucje Zarządzające i Pośredniczące w wykorzystaniu Funduszu Spójności, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji inwestycji i jakie są w posiadaniu Zamawiającego, a także zgłaszać Zamawiającemu konieczność dokonania aktualizacji map, uzgodnień, pozwoleń na budowę i sporządzić raport z w/w weryfikacji. 2) Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania Umowy lub innych obowiązków Wykonawcy albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu Umowy , Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić nie później niż w terminie 3 dni o tym Zamawiającego. W razie nieterminowego lub niewłaściwego lub niewykonania ww. obowiązku wszelkie ryzyko związane z takimi nieprawidłowościami obciąża Wykonawcę. 3) opracować i przedłożyć Zamawiającemu, w terminie do 21 dni, wzory: formularzy powiadomień, formularzy poleceń i korespondencji, raportów o postępach robót, raportów finansowych, raportów inspekcji placu budowy, raportów odbiorów częściowych i odbiorów końcowych, raportów z badań jakości, Przejściowych Końcowych Świadectw Płatności, sprawozdań z wypłaconych kwot wynagrodzenia Wykonawcy będących podstawą do wystawienia faktury i wszelkich innych dokumentów, jakie Wykonawca uzna za konieczne w procesie inwestycyjnym, gwarantujący realizację i rozliczenie projektu zgodnie z wymogami RPO . Wdrożenie powyższych procedur nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 4) opracować i przedłożyć Zamawiającemu, w terminie do 14 dni, zasady znakowania oraz ewidencjonowania i gromadzenia wszelkich dokumentów procesu inwestycyjnego; 5) opracować i przedłożyć Zamawiającemu, w terminie do 21 dni, zasady zapewnienia systemu jakości włączając plany, harmonogramy oraz zasady kontroli i inspekcji; 6) opracować i przedłożyć Zamawiającemu, w terminie do 28 dni, zasady i harmonogramy sporządzania i przedkładania sprawozdań i raportów Zamawiającemu; harmonogramy zostaną uzupełnione datami po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych; wszelkie terminy wskazane w harmonogramach staną się od ich zatwierdzenia terminami ostatecznymi obowiązującymi Wykonawcę. W ramach prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości 1) dostarczyć Zamawiającemu Raport Otwarcia w ciągu 3 (trzech) tygodni od rozpoczęcia robót oraz raporty miesięczne ,kwartalne ,półroczne , roczne i końcowy. 2)Sporządzanie w każdym roku kalendarzowym prognoz wydatków według wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą do dnia 20 lutego . Prognozę wydatków należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna na CD) W zakresie Zamówień publicznych: 1) Opracować i przeprowadzić w imieniu Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla : - realizacji robót konserwatorskich w kościele ZNMP - zakup wyposażenia do sali spotkań kulturalnych oraz pomieszczenia galerii sztuki W zakresie organizacji i koordynacji procesu inwestycyjnego: -Wyegzekwowanie zabezpieczenia p. pożarowego na terenie budowy i utrzymania ogólnego porządku na budowie, -monitoring i kontrola wykonania umów na roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i terminowym - w przypadku zagrożenia dotrzymania terminów wynikających z harmonogramu Inżynier Kontraktu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego; - prowadzić nadzór zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, z także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 2004 r. nr 150, poz. 1579); - sporządzać Wnioski o płatność i sprawozdania wraz z załącznikami , posługując się aktualną wersją Generatora Wniosku o płatność i przekazywać je w terminie do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. W zakresie pełnienia obowiązków przedstawiciela Zamawiającego i rozjemstwa w sporach - wykonać, w uzgodnieniu lub na żądanie Zamawiającego, inne czynności nie wymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia lub w umowie na roboty, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji i zabezpieczenia interesów Zamawiającego; - Sporządzanie wszelkich dokumentów zawartych w umowie o dofinansowanie podpisanej pomiędzy Zamawiającym i Województwem Pomorskim. -Przygotowanie wniosków w imieniu parafii wraz załącznikami o dofinansowanie projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,Wojewódzkiego Konserwatora Pomorskiego , Funduszu Kościelnego ,Gminy Miejskiej Chojnice , Powiatu Chojnickiego w roku 2010,2011,2012, 2013 . -Przygotowanie wniosków w imieniu parafii o uzyskanie zaliczki do Instytucji Zarządzającej w latach 2010, 2011,2012 oraz rozliczenie zaliczki w przypadku jej uzyskania. - Sporządzenie dokumentów w celu rozliczenia się z pozyskanych dodatkowo dotacji finansowych. - Przygotowanie dokumentacji do postępowań spornych , poddanie się kontroli zakresie prawidłowości realizacji inwestycji , naliczanie i egzekwowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym ewentualnych kar i odszkodowań od wykonawców , itp. - Prowadzenie na rzecz Zamawiającego korespondencji , postępowania wyjaśniającego ( sporządzanie wyjaśnień , odwołań , informacji , itp.) w sytuacji , gdy organy kontrolne stwierdzą uchybienia np. dokumentacja przetargowa na wybór Wykonawcy , za przygotowanie ,której współodpowiedzialny jest Inżynier Kontraktu , została sporządzona niewłaściwie. -Przygotowanie materiałów ,opinii do odbioru końcowego inwestycji , powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego , właściwych urzędów i instytucji o terminie odbioru końcowego - Monitorowanie terminów zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ramach Projektu -Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień , stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego , niezbędnych o uzyskania ostatecznej ,bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji -Monitorowanie oraz pomiar wskaźników produktu i rezultatu projektu w trakcie realizacji projektu i po jej zakończeniu. Kontrolowanie zgodności osiągnięcia wartości wskaźników założonych we wniosku aplikacyjnym. -Sporządzanie raportów , sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji wymaganych przez inne jednostki , np. GUS itp. -Utrzymanie bieżącego kontaktu i prowadzenie ustaleń z Instytucją Pośredniczącą oraz przygotowanie wszelkich dodatkowych dokumentów wymaganych na wezwanie. -Opracowanie wniosków o aneksy do umowy o dofinansowanie wraz z opracowaniem harmonogramów rzeczowo-finansowych przy zastosowaniu Generatora Wniosków. -Przygotowanie wniosku o zwolnienie z podatku VAT do właściwego Urzędu Skarbowego ( Izby Skarbowej) -Wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia lub umowie na roboty, które będą konieczne do prawidłowej realizacji tej umowy zgodnie z zasadami oraz wytycznymi zawartymi w dokumentach programowych Instytucji Zarządzającej , zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej oraz Przewodniku Beneficjenta w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu oraz z Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego , wymaganiami Instytucji Pośredniczącej oraz Zamawiającego oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego, pod warunkiem ,że działania nie będą sprzeczne z przepisami prawa , w tym m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych , ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo budowlane , a także odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.26.20.00-3, 74.26.21.00-4, 74.26.40.00-7, 74.26.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ( Oś priorytetowa 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe Działanie 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Żwir-Max sp. z o.o., Plac Kościelny 6, 89-600 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 265087,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 323300,00

  • Oferta z najniższą ceną: 323300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 323300,00

  • Waluta: PLN.kontakt    
wykonanie