Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy 2/10
Chojnice, dnia 08-04-2010 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela
Pl. Kościelny 5
89-600 Chojnice
Nr tel. 600891872

Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu- Zarządzanie Projektem dla inwestycji” Jezuici bez Jezuitów –II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach.


1.Tryb: przetarg nieograniczony.
Złożono ofert: 1 , z czego odrzucono : 0
Wykonawcy wykluczeni: 0
Wybrano ofertę : nr 1
ŻWIR-MAX sp. z o.o.
Pl. Kościelny 6 , 89-600 Chojnice
Cena brutto: 323 300,00 PLN

Uzasadnienie:
Oferta najkorzystniejsza, spełnia wymogi określone ustawą i siwz. Jedynym kryterium wyboru była cena. Powyższa oferta zawiera cenę , jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.Dane wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.
Numer oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Kryterium oceny:
CENA – 100%
Liczba pkt w kryterium CENA
Łączna punktacja
1

 

ŻWIR-MAX sp. z o.o. , Plac Kościelny 6 , 89-600 Chojnice
323 300,00 zł
100
100

 

 

 

 

 Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz umieszczono na stronie internetowej w dniu 08-04-2010.kontakt    
wykonanie